ابلاغ آئین نامه پوشش حرفه ای فراگیران (پایه و پیراپزشکی)