اساتید و کارمندان گروه

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تلفن
مهدی خواجه کارشناس علوم آزمایشگاهی مربی آموزشی ۳۷۹۲۹۰۷۲
مریم احمد پور کارشناس ارشد باکتری شناسی مربی آموزشی ۳۷۹۲۹۰۷۲
میترا نظیفی کارشناس متصدی امور دفتری ۳۷۹۲۸۰۰۴
مرتضی حقوقی کارشناس کارشناس آموزش ۳۷۹۲
رحیم شریفیان دیپلم کمک کارشناس آموزش ۳۷۹۲