اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشجویان فارغ التحصیل رشته های پیراپزشکی

اسامی دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد

 

رشته تکنولوژی پرتوشناسی

 

مائده محمودی (کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه اصفهان)

 

شکیبا سلطانی (کارشناسی ارشد رشته آناتومی دانشگاه اراک)

 

شراره رهنما (کارشناسی ارشد رشته آناتومی دانشگاه یزد)

 

خانم بیغم (کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویر برداری پزشکی دانشگاه مشهد)

 

رشته علوم آزمایشگاهی:

 

امید وکیلی (رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه شیراز)

 

شایان توکلیان (کارشناسی ارشد میکروبشناسی دانشگاه شهید بهشتی)

 

اسماء اسلامی (کارشناسی ارشد ایمنی شناسی علوم پزشکی اصفهان)

 

بهجت امامی کوپایی (کارشناسی ارشد میکروبشناسی علوم پزشکی اصفهان)

 

مریم شریعتی (کارشناسی ارشد ایمنی شناسی علوم پزشکی اصفهان)

 

جلال حکیمی تیرانی (کارشناسی ارشد انگل شناسی علوم پزشکی اصفهان)

 

محمد فلاحتی (کارشناسی ارشد انگل شناسی علوم پزشکی اصفهان)

 

مریم طهماسبی (کارشناسی ارشد انگل شناسی علوم پزشکی اصفهان)

 

راضیه مزروعی (کارشناسی ارشد بیوشیمی بین الملل)