اعضاء گروه

 
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تلفن
 میترا نظیفی  لیسانس  متصدی امور دفتری ۰۳۱۳۷۹۲۸۰۸۹
 الهه طالبی

 کارشناس رادیولوژی

دانشجوی کارشناسی ارشد آناتومی

 استخدام پیمانی مامور در گروه رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی  ۰۳۱۳۷۹۲۸۰۸۷
 عاطفه مجیری

 کارشناس رادیولوژی

 مدرس (طرح نیروی انسانی)  ۰۳۱۳۷۹۲۸۰۸۷
 
دکتر علی چاپاریان ph.d دانشیار فیزیک پزشکی (رزومه) ۰۳۱۳۷۹۲۸۰۸۷