اعضاء گروه

 
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تلفن
دکتر رضا عزیزخانی متخصص طب اورژانس
هیئت علمی همکار
 

دکتر بابک معصومی

 متخصص طب اورژانس
هیئت علمی همکار
 
دکتر کیهان گلشنی متخصص طب اورژانس
هیئت علمی همکار
 
دکتر مهرداد اسماعیلیان متخصص طب اورژانس
هیئت علمی همکار
 
دکتر محمد نصراصفهانی متخصص طب اورژانس
هیئت علمی همکار
 
دکتر فرهاد حیدری متخصص طب اورژانس
هیئت علمی همکار
 
دکتر سعید مجیدی نژاد متخصص طب اورژانس
هیئت علمی همکار
 
دکتر مهدی نصراصفهانی متخصص طب اورژانس
هیئت علمی همکار
 
دکتر مجید زمانی متخصص طب اورژانس
هیئت علمی همکار
 
دکتر علیرضا ابوطالبی متخصص طب اورژانس
هیئت علمی همکار
 
دکتر حامد خواجه باشی متخصص طب اورژانس
هیئت علمی همکار
 
دکتر محسن فرقانی متخصص طب اورژانس
هیئت علمی همکار