انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

اولین جلسه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۲/۱۱ در کلاس ۱۴ دانشکده پزشکی با حضور سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، آقای دکتر حسین یوسفی، معاون آموزشی دانشکده جناب آقای دکتر علی والیانی، سرپرست گروه تکنولوژی پرتوشناسی جناب آقای مهندس شوشتریان و آقای دکتر علی چاپاریان عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی، کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه خانم مینا تقوایی و جمعی از دانشجویان گروههای رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، هوشبری با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید.

تعداد افراد شرکت کننده در این رأی گیری ۸۳ نفر بودند که هر فرد می توانست به ۷ نفر رأی دهد و تعداد افراد کاندید شده ۲۵ نفر بودند.

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر، خانم مهشید صباغ به عنوان دبیر، آقای محمدعلی میرصفی به عنوان معاون دبیر و همچنین مسئول واحد ارزشیابی- گسترش، خانم زهرا اسدی به عنوان مسئول واحد آموزش، خانم زهرا احمدی به عنوان مسئول واحد روابط عمومی، خانم پریسان پاکراه به عنوان مسئول واحد پژوهش، آقای بکتاش به نژاد به عنوان مسئول واحد اجرایی- مالی و آقای محمد میرجلیلی به عنوان مسئول واحد انفورماتیک کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیرا پزشکی منصوب شدند.