انتصاب آقای دکتر یوسفی بعنوان مدیر گروه قارچ و انگل شناسی دانشکده پزشکی