انتصاب جناب آقای دکتر علی چاپاریان بعنوان سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی