برنامه کارآموزی گروه

 

برنامه کارآموزی گروه
 لطفا به ادرس گروه بیهوشی دانشکده پزشکی مراجعه نمایید ویا از طریق پست الکترونیک گروه هوشبری کسب اطلاع نمایید.
 Anesthesia@med.mui.ac.ir

 

 

نیمسال دوم ۹۷-۹۶ کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

طرح درس

نیمسال اول ۹۸-۹۷ کارشناسی پیوسته و ناپیوسته