برنامه کارآموزی گروه

 

برنامه کارآموزی گروه
 لطفا به ادرس گروه بیهوشی دانشکده پزشکی مراجعه نمایید ویا از طریق پست الکترونیک گروه هوشبری کسب اطلاع نمایید.
 Anesthesia@med.mui.ac.ir

 

نیمسال اول ۹۷-۹۶ پیوسته و ناپیوسته

طرح درس