برگزاری امتحان final کارآموزی در عرصه در سالن مجلات و سالن الکترونیک دانشکده