بیمارستانها و بخش های همکار با گروه

نام نوع همکاری

بیمارستان الزهراء (س)

بیمارستان نور و علی اصغر (ع)

بیمارستان سید الشهداء

بیمارستان امام حسین (ع)

بیماستان آیت ا... کاشانی

بانک خون مرکزی

آموزش کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته