تقویم آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

تقویم آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ جهت اطلاع دانشجویان محترم:

فایل پیوست: