تماس باگروه

آدرس:اصفهان خیابان هزارجریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پیراپزشکی گروه هوشبری پیراپزشکی

پست الکترونیک:Anesthesia@med.mui.ac.ir