تماس با گروه

آدرس :خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پیراپزشکی اصفهان

شماره تماس:۳۷۹۲۲۵۲۱

پست الکترونیک:esfahanrt.f@med.mui.ac.ir