تماس با گروه علوم آزمایشگاهی

آدرس: اصفهان خ هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پیرا پزشکی

شماره های تماس

مدیر گروه: ۰۳۱۳۷۹۲۹۰۷۲- ۰۳۱۳۷۹۲۸۰۸۷

دفتر گروه:۰۳۱۳۷۹۲۸۰۸۹

آموزش گروه: ۰۳۱۳۷۹۲۸۰۸۸

 

پست الکترونیک:isfahanlab@med.mui.ac.ir