دانشجویان استعداد درخشان

آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي