دریافت لوح تقدیر آقایان مهندس شوشتریان و دکتر چاپاریان بعنوان بهترین اساتید دانشکده پیراپزشکی