راهنمای کشوری اخلاق در آثار پژوهشی

نامه معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، منضم به راهنمای کشوری جدید اخلاق در آثار پژوهشی جهت آگاهی دانشجویان عزیز به پیوست قابل مشاهده می باشد.

فایل پیوست: