ریاست دانشکده پیراپزشکی

:نام ونام خانوادگی دکتر محمد حسن امامی   
      
: میزان تحصیلات

متخصص داخلی ۱۳۷۱

فوق تخصص گوارش وکبد ۱۳۸۰

 : آدرس پست الكترونيكي   mh_emami@med.mui.ac.ir
 : سوابق اجرايي     

- رئیس کمیته دانشجوئی اصفهان

- رئیس مرکز بهداشت نواب صفوی و مسئول طب جامعه نگر

- قائم مقام معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

- معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

- عضویت در هیات ممتحنه کشوری رشته داخلی

- معاون امور هیات علمی و روابط بین دانشگاهی و بین الملل