ریاست دانشکده پیراپزشکی

:نام ونام خانوادگی دکتر محمدرضا صبری          
: میزان تحصیلات فوق تخصص قلب کودکان
 : آدرس پست الكترونيكي   sabri@med.mui.ac.ir
 : سوابق اجرايي     

معاون آموزشی دانشکده پزشکی شیراز

معاون پژوهشی دانشکده پزشکی شیراز

رئیس دانشکده پزشکی شیراز

رئیس مرکز مشاوره تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مدیر گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رئیس دانشکده پزشکی اصفهان

دبیر شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت

مدیر کل دفتر گسترش وزارت بهداشت

عضویت در هیات ممتحنه کشوری رشته تخصصی کودکان

عضویت در هیات ممتحنه کشوری رشته فوق تخصصی کودکان

مشاور دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت متبوع

عضو شورایعالی برنامه ریزی وزارت متبوع

عضویت در شوراها و کمیته های وزارت بهداشت