فرایند بررسی درخواست دانشجویان میهمان و انتقالی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از این دانشگاه به سایر دانشگاهها و بالعکس

 

 

فرایند بررسی درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان از این دانشگاه به سایر دانشگاه ها

شرح اقدام

اقدام کننده

زمان

۱- دریافت زمان بندی انتقال و میهمان از طرف مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع و ارجاع به دانشکده ها و کارشناسان مربوطه

مدیریت امور آموزشی

اسفند۹۶

۲- مراجعه دانشجو به دانشکده جهت دریافت و تکمیل فرم میهمانی و / یا انتقال

دانشجو

از تاریخ ۰۱/۰۲/۹۷

تا تاریخ ۱۵/۰۳/۹۷

۳- بررسی و تحویل فرم میهمانی و / یا  انتقال دانشجو 

آموزش دانشکده

از تاریخ ۰۱/۰۲/۹۷

تا تاریخ ۱۵/۰۳/۹۷

۴- بررسی و تایید نهائی فرم میهمانی و / یا انتقال و امضاء نهایی فرم و شماره شدن آن با مراجعه دانشجو  

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

از تاریخ ۰۱/۰۲/۹۷

تا تاریخ ۱۵/۰۳/۹۷

۵-ثبت نام دانشجو در سامانه سراسری میهمانی و انتقال و بارگذاری مدارک مورد نیاز دانشگاه های مبداء ومقصد 

دانشجو

از تاریخ ۱۵/۰۲/۹۷

تا تاریخ ۱۵/۰۳/۹۷

۶- بررسی مدارک ثبت نامی ودر صورت نیاز ویرایش مدارک بارگذاری شده توسط دانشجو توسط دانشگاه مبدا

کارشناس

امور میهمانی و انتقال اداره خدمات آموزشی

از تاریخ ۱۶/۰۳/۹۷

تا تاریخ ۲۰/۰۴/۹۶

۷- اتمام فرصت ویرایش مدارک درخواست میهمانی یا انتقال دانشجو

کارشناسان وزارت متبوع

۲۷/۰۴/۹۷

۸- بررسی مدارک ثبت نامی و تائید درخواست میهمانی و / یا انتقال دانشجو در سامانه سراسری میهمانی و / یا انتقال

دانشگاه های مقصد

از تاریخ ۲۸/۰۴/۹۷

تا تاریخ ۰۷/۰۶/۹۷

۹- ارجاع نامه و ارسال لیست موافقت دانشگاه مقصد به دانشکده های مربوطه

اداره خدمات آموزشی

پس از دریافت موافقت دانشگاه مقصد

۱۰- غیرفعال یا حذف  نمودن انتخاب واحد دانشجویانیکه با میهمان و یا انتقال آنها موافقت شده است (  ایجاد نیمسال میهمان و تغییر وضعیت تحصیلی دانشجو به میهمان به دانشگاه دیگر برای دانشجویان میهمان و تغییر وضعیت تحصیلی دانشجو به  درحال تسویه برای دانشجویان انتقالی )  

آموزش دانشکده

پس از دریافت موافقت دانشگاه مقصد

فرایند بررسی درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان از سایر دانشگاه ها به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شرح اقدام

اقدام کننده

زمان

۱- دریافت موافقت با درخواست دانشجویان متقاضی میهمانی یا انتقال از دانشگاه مبدا 

کارشناس

امور میهمانی و انتقال

از تاریخ  ۲۷/۰۳/۹۷

تا تاریخ ۰۷/۰۵/۹۷

۲- بررسی مدارک و اعلام نقص مدراک بارگذاری شده به متقاضیان میهمانی و/ یا  انتقال 

کارشناس

امور میهمانی و انتقال

از تاریخ  ۲۷/۰۳/۹۷

تا تاریخ ۰۷/۰۵/۹۷

۳- اتمام فرصت ویرایش درخواست میهمانی و انتقال توسط وزارت متبوع

کارشناسان وزارت متبوع

۰۸/۰۵/۹۷

۴- بررسی نهایی درخواست های میهمانی  وانتقال دانشجویان و تهیه  لیست درخواستها  و جداول و امتیازات آنها

کارشناس

امور میهمانی و انتقال

از تاریخ ۰۸/۰۵/۹۷

تا تاریخ ۲۷/۰۵/۹۷

۶- تهیه لیست متقاضیان امتیاز کمیسیون پزشکی و لیستمتقاضیان دارای مدارک کفالت جهت بررسی وامتیاز دهی و تحویل به معاون مدیر آموزشی

کارشناس

امور میهمانی و انتقال

۰۸/ ۰۵/۹۷

۷- تشکیل کمیته حقوقی بررسی مدارک مربوط به کفالت

کمیته امور حقوقی

۱۳/۰۵/۹۷

۸- اخذ مدارک پزشکی والدین دانشجویان متقاضی امتیاز کمیسیون

معاون مدیر آموزشی

۱۵/۰۵/۹۷

۹- تشکیل کمیسیون پزشکی

معاون مدیر آموزشی

۱۷/۰۵/۹۷

۱۰- تحویل امتیازات کمیسیون پزشکی و کفالت به کارشناس میهمانی و انتقال

معاون مدیر آموزشی

۲۰/۰۵/۹۷

۱۱- تهیه جداول نهایی امتیازات و تحویل به معاون مدیر آموزشی

کارشناس

امور میهمانی و انتقال

۲۳/۰۵/۹۷

۱۲- شورای میهمانی و انتقال

مدیر امور آموزشی

اواخر مرداد ماه ۹۷

۱۳- اعلام نتایج میهمانی و انتقال دانشجویان به کارشناسان مربوطه

معاون مدیر آموزشی

۰۱/۰۶/۹۷

۱۴- اعلام نتایج در سامانه و سایت دانشگاه

کارشناس

امور میهمانی و انتقال

۰۱/۰۶/۹۷

۱۵- ثبت نام از دانشجویان پذیرفته شده میهمان وانتقال

کارشناسان

اداره خدمات آموزشی

از تاریخ ۰۳/۰۶/۹۷

تا تاریخ ۰۷/۰۶/۹۷