قائم مقام دانشکده پیراپزشکی

 
:نام ونام خانوادگی دکتر علی چاپاریان         
: میزان تحصیلات  دانشیار فیزیک پزشکی
 : آدرس پست الكترونيكي   
ali_chaparian@yahoo.com
 : سوابق اجرايي     

-

- مدیر گروه فیزیک پزشکی و سرپرست گروه تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

(رزومه)