قائم مقام دانشکده پیراپزشکی

 
:نام ونام خانوادگی دکتر بهرام نصراصفهانی          
: میزان تحصیلات  دانشیار گروه میکروبیولوژی
 : آدرس پست الكترونيكي   
nasr@hlth.mui.ac.ir
 : سوابق اجرايي     

- معاون دانشجویی دانشکده بهداشت از سال ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۸۴

- مدیر گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۸

- عضو کمیته عفونتهای بیمارستانی از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۰

- معاون اداری مالی دانشکده پزشکی و دانشکده پیراپزشکی ۱۳۹۲-۱۳۹۳

-قائم مقام دانشکده پزشکی