مدیرگروه


 

:نام ونام خانوادگی مهندس جمشید شوشتریان     
:میزان تحصیلات كارشناسي ارشد
گروه آموزشی: راديولوژي
: آدرس پست الكترونيكي shiushtarian@med.mui.ac.ir
رتبه علمی:  
سمت در گروه: مدیر گروه
علایق پژوهشی:  
گرایش تحقیقاتی:  
تلفن دفتر:  
مقالات منتشر شده:  
: سوابق اجرايي