مدیر گروه


 

:نام ونام خانوادگی دکتر فرخنده پورسینا      
:میزان تحصیلات Ph.Dباکتری شناسی
گروه آموزشی: میکروب شناسی
: آدرس پست الكترونيكي 

Poursina@med.mui.ac.ir

رتبه علمی: استادیار
سمت در گروه: مدیرگروه
گرایش تحقیقاتی: مولکولار میکروبیولوژی
تلفن دفتر: ۳۷۹۲۹۰۹۹-۳۷۹۲۸۰۲۱
مقالات منتشرشده:  
   : سوابق اجرايي

 - نماینده دانشکده پیراپزشکی در شورای بین الملل دانشگاه

- نماینده گروه میکروب شناسی در کمیته اخلاق پزشکی(EDO)

- نماینده گروه در کمیته حفاظت و ایمنی آزمایشگاهها

- مسئول ژورنال کلاب گروه میکروبشناسی