مدیر گروه

:نام ونام خانوادگی دکتر داریوش مرادی    
:میزان تحصیلات دكتري تخصصي
گروه آموزشی: بيهوشي و مراقبتهاي ويژه
: آدرس پست الكترونيكي

 

رتبه علمی: استادیار
سمت در گروه: هیئت علمی
گرایش تحقیقاتی:  
تلفن دفتر: ۳۶۶۸۵۵۵- ۲۵۳۲
مقالات منتشرشده:  
: سوابق اجرايي