مدیر گروه

 

:نام ونام خانوادگی       
:میزان تحصیلات  
گروه آموزشی:  
: آدرس پست الكترونيكي  
رتبه علمی:  
سمت در گروه: مدیر گروه
علایق پژوهشی:  
گرایش تحقیقاتی:  
تلفن دفتر:  
مقالات منتشر شده:  
: سوابق اجرايي