مدیر گروه

 

   نام ونام خانوادگی : امید احمدی     
  میزان تحصیلات : دکترای تخصصی
گروه آموزشی: طب اورژانس
: آدرس پست الكترونيكي o_ahmadi@med.mui.ac.ir
رتبه علمی: استادیار
سمت در گروه: سرپرست گروه فوریتهای پزشکی
علایق پژوهشی: تروما، مدیریت درد، سونوگرافی در اورژانس
گرایش تحقیقاتی: تروما، مدیریت درد، سونوگرافی در اورژانس
تلفن دفتر: ۰۳۱۳۷۹۲۸۰۸۸
مقالات منتشر شده: ۱۲ عدد
 سوابق اجرايي: رئیس انجمن علمی طب اورژانس اصفهان، عضو کمیسیون بدوی نظام پزشکی، عضو کمیسیون بدوی پزشکی قانونی