معاون آموزش دانشکده پیراپزشکی

 

:نام ونام خانوادگی

دکتر علی چاپاریان

 
       

 

میزان تحصیلات

دانشیار فیزیک پزشکی (رزومه)

 

 : آدرس پست الكترونيكي

ali_chaparian@yahoo.com

 

 : سوابق اجرايي     

- مدیر گروه فیزیک پزشکی و سرپرست گروه تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 
 

 

شرح وظايف و مسئوليتهاي معاون آموزشي

۱) اداره كليه امور آموزشي دانشکده
۲) نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي
۳)نظارت و كنترل برنامه درسي گروه هاي آموزشي

 ۴) نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدها وگروههای  آموزشی
 ۵) تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي دانشکده
۶) برنامه ريزي امور آموزشي و تنظیم نیمرخ تحصیلی رشته های موجودبا همكاري گروه هاي ذيربط
۷) نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليتهاي آموزشي دانشكده(ارائه دروس و انتخاب منابع درسي و كنترل شناسنامه    دروس و طرح درس هاي مربوطه)و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به رياست دانشکده
۸) ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشکده

 ۹)نظارت بر نحوه ارائه خدمات مراكز درماني - آموزشي به دانشجويان درقالب واحد كارآموزي
۱۰) پيشنهاد تعداد پذیرش دانشجو برای هر سال تحصیلی
۱۱) انجام بررسيهاي لازم برای تغيير يا توسعه برنامه هاي درسي و تطبيق برنامه ها با نيازهاي علمي
۱۲) پيشنهاد دستورالعمل هاي لازم به منظور پيشبرد كارهاي آموزشي دانشکده
۱۳) برقراري ارتباط با ساير دانشکده ها در داخل كشور به منظور انجام مبادلات علمي و آموزشی

 

 

اهداف معاون آموزشی در سال ۹۵:

افزایش کیفیت فرایندهای آموزشی و تلاش جهت تربیت افراد با صلاحیت و شایسته که بتوانند خدمات با کیفیت در نظام سلامت ارائه دهند. لذا تمرکز برنامه ریزی های سال جاری این معاونت بر محور دروس عملی و بالینی خواهد بود.

۱) اهتمام هر چه بیشتر در تدوین و بکار گیری کتاب ثبت عملکردها (log book)

۲) تدوین و بازنگری ارزشیابی کارآموزی ها بر اساس چارچوب ثبت عملکردها (log book)

۳) شناسایی و برنامه ریزی در بکارگیری محیط های بالینی جدید و کارآمد جهت کارورزی های در عرصه

۴) توانمند سازی کادر آموزشی دانشکده در آموزش بالینی، با برگزاری کارگاه ها و دوره های بازآموزی

۵) بازنگری برنامه های کارآموزی و کارورزی با توجه به اهداف ، مدت زمان، و شرایط محیط بالینی رشته ها

۶) جذب و بکارگیری  مربیان در عرصه از طریق طرح نیروی انسانی

۷) راه اندازی و توسعه مرکز مهارتهای بالینی پیراپزشکی(skill lab)

۸) راه اندازی و بهبود وب سایت دانشکده  پیراپزشکی

۹) راه اندازی دفتر توسعه آموزش پیراپزشکی(EDO)