معاون اداری مالی دانشکده پیراپزشکی

 

 

:نام ونام خانوادگی دکتر بهرام نصر اصفهانی  
  
:میزان تحصیلات دانشیار گروه میکروبیولوژی
   
: آدرس پست الكترونيكي  nasr@hlth.mui.ac.ir
: سوابق اجرايي

   معاون دانشجویی دانشکده بهداشت از سال ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۸۴

- مدیر گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۸

- عضو کمیته عفونتهای بیمارستانی از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۰

- معاون اداری مالی دانشکده پزشکی و دانشکده پیراپزشکی ۱۳۹۲-۱۳۹۳

-قائم مقام دانشکده پزشکی