معاون دانشجویی پیراپزشکی

:نام ونام خانوادگی دکتر احمدرضا زمانی 
: میزان تحصیلات  دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی
: آدرس پست الكترونيكي  zamani@med.mui.ac.ir
: سوابق اجرايي