ناپیوسته

 نیم رخ درسی ناپیوسته

ترم تحصیلی نیمرخ درسی
نیمرخ تحصیلی ناپیوسته ناپیوسته تکنولوژی پرتوشناسی