ناپیوسته

 نیم رخ درسی ناپیوسته

ترم تحصیلی نیمرخ درسی
  کاردانی فوریتهای پزشکی
  کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی