همایش

از کلیه دانشجویان و دانش آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی و کلیه صاحب نظران جهت شرکت در این همایش دعوت بعمل می آید.