پیام تبریک جناب آقای دکتر صبری سرپرست محترم دانشکده پیراپزشکی