کارگاه پروپوزال نویسی

در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۶ کارگاه پروپوزال نویسی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.